Facebook Nasze Allegro Start Konto Koszyk
Sklep zoologiczny NEONEK.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NEONEK.PL

Spis treści

 1. Informacje ogólne
 2. Dostęp do Sklepu Internetowego
 3. Usługi elektroniczne świadczone w Sklepie Internetowym
  1. Rejestracja – zakładanie konta – formularz rejestracji
  2. Rejestracja – zakładanie konta – konto Facebook/Google
  3. Zamówienia
  4. Formularz kontaktowy
 4. Ograniczenia dla użytkowników podczas korzystania z serwisu
 5. Reklamacja z tytułu świadczenia usług elektronicznych
 6. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 7. Akceptowane sposoby płatności
 8. Dostawa produktów
 9. Reklamacja
  1. W ramach rękojmi
  2. W ramach gwarancji przy sprzedaży
  3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 10. Odstąpienie od umowy
 11. Postanowienia końcowe
  1. Sposoby porozumiewania się ze sklepem
  2. Zmiana regulaminu
Załączniki:
 1. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi
 2. Formularz odstąpienia od umowy

I. Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym www.neonek.pl jest własnością i jest prowadzony przez firmę Neonek.pl Beata Bargieł zarejestrowaną w Polsce oraz wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 644-313-64-34, REGON: 368926318, z siedzibą w: Aleja Zwycięstwa 89 (pawilon handlowy)
  42-520 Dąbrowa Górnicza. Adres poczty elektronicznej zoologiczny@neonek.pl
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego w Neonek.pl.
 3. Definicje i określenia użyte w Regulaminie:
 4. Sklep Internetowy jest zarządzany przez Administratora, z którym można się kontaktować w godzinach pracy sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie (dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”).
 5. Sklep Internetowy zapewnia dostęp do strony internetowej i sprzedaje Produkty z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Przed użyciem i korzystaniem ze Sklepu Internetowego każdy Konsument/Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego i uważnego przeczytania oraz zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności sklepu. Przystępując do korzystania ze strony internetowej Konsument akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków oraz wszelkich innych wymagań lub zawiadomień określonych na stronie internetowej.
 7. Korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkownika/Konsumenta podlega zastosowanym tutaj warunkom, a każdy zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest regulowany przez zawarte w Regulaminie warunki sprzedaży.
 8. Sklep Internetowy www.neonek.pl dba o prawa Konsumenta, dlatego zgodnie z art.7 Ustawy o prawach konsumenta informujemy, że: Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Administrator Sklepu Internetowego odpowiada za zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść, prawo do ich aktualizacji oraz poprawiania.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014r – Ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

II. Dostęp do Sklepu Internetowego

 1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego:
 2. Administrator zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do Sklepu Internetowego oraz żeby Sklep Internetowy działał poprawnie, bez błędów i zakłóceń. Jednakże warunek ten nie może być zagwarantowany z uwagi na charakter działania internetu.
 3. Dostęp do Sklepu Internetowego może być okresowo ograniczony lub całkowicie zawieszony na czas przeprowadzania niezbędnych napraw i/lub konserwacji, a także wprowadzania nowych produktów i/lub usług.

III. Usługi elektroniczne świadczone w Sklepie Internetowym

1. Rejestracja – zakładanie konta – formularz rejestracji

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna, a usługa świadczona jest przez czas nieokreślony (umowa o charakterze ciągłym).
 2. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Każdy Użytkownik może otworzyć tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym. Administrator zastrzega sobie prawo do porównania nazwy i adresu nowych Użytkowników z istniejącą już bazą.
 4. W celu dokonania rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracji znajdującego się na stronie sklepu. Podawane przez Użytkownika dane powinny być prawdziwe, poprawne i kompletne.
 5. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: adres e-mail, hasło oraz zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi, na podany adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny. Aktywacja linku przez Użytkownika jest niezbędna do utworzenia Konta Użytkownika.
 7. Po poprawnej aktywacji Konta, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą ukończenie rejestracji w Sklepie Internetowym.
 8. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji tych danych, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. Użytkownik posiada dostęp do swoich danych oraz ma możliwość ich aktualizacji w obszarze Moje konto/Zmień email na stronie sklepu.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy danych swojego Konta: hasła oraz innych danych identyfikujących Użytkownika - powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo hasła oraz pozostałych danych Konta.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapobieżenie nieautoryzowanemu dostępowi do Konta, np. ograniczenie dostępu do komputera w przypadku, gdy dane logowania są zapamiętane przez używaną przeglądarkę internetową itp.
 11. Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane w ramach Konta lub hasła.
 12. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Administratora strony internetowej, jeżeli ma jakiekolwiek powody by sądzić, że hasło jest znane osobom trzecim lub w przypadku, gdy hasło jest lub może być wykorzystywane w sposób nieuprawniony.
 13. Użytkownik może zmienić hasło do swojego Konta w obszarze Moje konto/ Zmień hasło.
 14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej, usunięcia Konta, wyłączenia hasła, usunięcia lub edycji zawartości Konta lub anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia otwarcia wielu Kont lub jeżeli uzna, że Użytkownik bierze udział w oszustwie (np. przy korzystaniu z kodów rabatowych przysługujących do użycia na jedną osobę). Anulowanie zamówienie przez Administratora jest bezpłatne i nie obciąża Użytkownika.
 15. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć swoje Konto poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania do Administratora Sklepu Internetowego za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktowych (adres e-mail, adres siedziby).

2. Rejestracja – zakładanie konta – konto Facebook/Google

 1. Utworzenie konta / logowanie na stronie Sklepu Internetowego jest możliwe także bez konieczności wypełniania formularza rejestracji, a z wykorzystaniem konta Użytkownika w serwisie Facebook lub Google (przycisk „Zaloguj się przez Facebook” lub „Zaloguj się przez Google”).
 2. Funkcja ta tworzy konto każdemu nowemu Użytkownikowi, który wcześniej nie zarejestrował się w Sklepie Internetowym i/lub umożliwia logowanie za pośrednictwem konta Facebook/Google użytkownikom, którzy takie konto już posiadają, pod warunkiem, że adres e-mail jest taki sam w obu przypadkach.
 3. Założenie w ten sposób konta jest dobrowolne i bezpłatne, a usługa świadczona jest przez czas nieokreślony (umowa o charakterze ciągłym).
 4. Tworzenie konta / logowanie:
 5. Autoryzacja Konta następuje automatycznie po kliknięciu guzika „Zaloguj” i zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności sklepu.
 6. W obu przypadkach (Facebook i Google) konieczne jest zalogowanie się do konta w danym serwisie używając adresu e-mail. Logowanie w w/w serwisach z wykorzystaniem innych możliwości (nazwa użytkownika, numer telefonu itp) spowoduje, że logowanie do Sklepu Internetowego nie powiedzie się, a Użytkownik otrzyma informację zwrotną o zaistniałym błędzie logowania.
 7. Tworząc Konto użytkownika w Sklepie Internetowym przy pomocy konta Facebook / Google, do bazy danych sklepu pobierane są następujące dane: adres e-mail oraz ID Użytkownika w serwisie Facebook / Google.
 8. Administrator, poza adresem e-mail i ID, nie otrzymuje innych danych Użytkownika z serwisów Facebook / Google (nie otrzymuje nazwy Użytkownika, jego numeru telefonu, hasła do serwisu Facebook / Google itp.).
 9. Użytkownik korzystający z logowania za pomocą konta Facebook lub Google może logować się w Sklepie Internetowym także w sposób tradycyjny. W tym celu musi utworzyć hasło logowania za pośrednictwem funkcji „Zresetuj hasło”, która jest dostępna w obszarze Moje konto/ Zmień hasło.
 10. Zalogowanie/wylogowanie do/ze Sklepu Internetowego lub konta Facebook / Google nie powoduje jednoczesnego i automatycznego zalogowania/wylogowania do/z serwisu Facebook / Google lub Sklepu Internetowego.
 11. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć swoje Konto poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania do Administratora Sklepu Internetowego za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktowych (adres e-mail, adres siedziby sklepu).

3. Zamówienia

 1. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności uprzedniej rejestracji.
 2. Użytkownik/Konsument może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej.
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 16-tej, w sobotę lub niedzielę, lub w dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się począwszy od najbliższego dnia roboczego.
 4. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie uwzględniają kosztów dostawy.
 5. Sklep Internetowy wystawia na wszystkie sprzedawane towary dokument sprzedaży w postaci faktury. Faktura dołączana jest do każdego zamówienia i zostaje wysłana do Konsumenta wraz z Produktami.
 6. Informacje o Produktach prezentowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do składania oferty zakupu przez Użytkownika/Konsumenta i zawarcia umowy sprzedaży.
 7. W celu złożenia zamówienia Konsument powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka.
 8. Koszyk umożliwia Konsumentowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 9. Aby sfinalizować zamówienie należy przejść do obszaru „Koszyk”, wybrać formę dostawy i nacisnąć guzik „Do kasy”.
 10. Dalsze kroki przy składaniu zamówienia zależą od:
 11. Po naciśnięciu guzika „Do kasy”:
  1. Przesyłka za pobraniem: Konsument wybiera jeden z wprowadzonych wcześniej adresów, na który mają być wysłane Produkty albo wprowadza taki adres, jeżeli dokonuje zakupu po raz pierwszy (Użytkownik zalogowany) lub Konsument wypełnia wszystkie wymagane pola widocznego formularza adresowego, w celu podania niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zawieranej umowy (Użytkownik niezalogowany).
  2. Przesyłka tradycyjna: Konsument wybiera jedną z dostępnych opcji płatności oraz wprowadza adres dostawy tak samo, jak opisano w punkcie 11A.
 12. Po uzupełnieniu danych na stronie adresu należy kliknąć guzik „Podsumowanie”. Konsument zostanie przekierowany do strony, na której znajdzie wszystkie informacje dotyczące składanego zamówienia: zestawienie zamawianych Produktów wraz z ilością i cenami, wybraną formę płatności, wybraną formę dostawy wraz z ceną usługi, całkowitą sumę do zapłaty oraz wprowadzony adres, na który zamawiane Produkty zostaną przesłane. Jest to ostatni etap składania zamówienia, podczas którego można jeszcze wprowadzić zmiany (przycisk „Wstecz”).
 13. Po naciśnięciu guzika „Zamów” i zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności:
 14. Konsument, po złożeniu zamówienia na zakup Produktów w Sklepie Internetowym otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia, który zawiera szczegółowe informacje o tym zamówieniu, formie dostawy i wybranej formie płatności.
 15. Konsument może dokonać zmiany w zamówieniu lub całkowicie go anulować (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie) pod warunkiem, że zamówienie to nie zostało jeszcze wysłane (Konsument nie otrzymał wiadomości e-mail potwierdzającej wysłania zamówienia).
 16. Zamówione Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Konsumenta.
 17. Podczas składania zamówienia pobierane są następujące dane: adres e-mail, imię nazwisko, adres na który mają zostać wysłane Produkty oraz numer telefonu kontaktowego.

4. Formularz kontaktowy

 1. „Formularz kontaktowy” jest usługą elektroniczną świadczoną przez Sklep Internetowy w celu szybkiego i bezpośredniego przekazywania wiadomości do Administratora Sklepu Internetowego.
 2. Z Formularza kontaktowego korzystać mogą wszyscy użytkownicy Sklepu Internetowego: zarejestrowani, niezarejestrowani, klienci sklepu itp.
 3. Formularz kontaktowy dostępny jest w zakładce „Kontakt” w górnym i dolnym menu.
 4. Prawidłowe działanie formularza wymaga od osoby chcącej się skontaktować ze Sklepem Internetowym (nadawcy) wypełnienia wszystkich widocznych jego pól: imienia, adresu e-mail, treści wiadomości oraz potwierdzenia, że nie jest ona robotem (złośliwym oprogramowaniem).
 5. Formularz kontaktowy służy tylko do przekazywania krótkich wiadomości tekstowych. W przypadku bardziej rozwiniętej korespondencji należy skorzystać z adresu e-mail Sklepu Internetowego lub adresu pocztowego siedziby sklepu.
 6. Administrator sklepu reaguje na wiadomości wysłane tym kanałem niezwłocznie ale nie później niż 7 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości.
 7. Administrator sklepu kontaktuje się z nadawcą wiadomości za pośrednictwem adresu e-mail, który został przez niego podany w formularzu, chyba że nadawca wiadomości zaznaczy inaczej w jej treści.

IV. Ograniczenia dla użytkowników podczas korzystania z serwisu

 1. Zabrania się korzystania ze Sklepu Internetowego:

V. Reklamacja z tytułu świadczenia usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktów – patrz punkt IX Regulaminu) można składać za pośrednictwem:
 2. W opisie reklamacji wymaga się podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
 3. W opisie reklamacji zaleca się podanie:
 4. Administrator Sklepu Internetowego ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

VI. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Sklep Internetowy uznaje, że zawarcie umowy sprzedaży między Konsumentem a Sklepem Internetowym jest utworzone w momencie przyjęcia przez sklep neonek.pl zamówienia do realizacji, o czym Konsument zostaje powiadomiony wiadomością e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia i przyjęcia go do realizacji. Wszelkie Produkty z danego zamówienia, które nie zostały potwierdzone powyższą wiadomością e-mail, nie są częścią tej umowy.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
 5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sklepem Internetowym zobowiązuje:

VII. Akceptowane sposoby płatności

 1. Sklep Internetowy udostępnia Konsumentowi następujące sposoby płatności:
 2. Rozliczenia transakcji za pośrednictwem płatności elektronicznych lub kartami płatniczymi przeprowadzone są zgodnie z wyborem Konsumenta za pośrednictwem operatora Przelewy24, w związku z czym obsługę płatności elektronicznych prowadzi firma PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, wpisaną do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 3. Terminy płatności:

VIII. Dostawa produktów

 1. Dostawa Produktów dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktów do Konsumenta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy Produktów do Konsumenta (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) ponosi Konsument wg cennika Sklepu Internetowego, który znajduje się w zakładce „Koszty i czas dostawy” (stopka strony internetowej).
 4. Udostępnione Konsumentowi sposoby dostawy Produktów znajdują się w zakładce „Koszty i czas dostawy” (stopka strony internetowej).
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru danego rodzaju przesyłki ze względu na rozmiar lub ciężar zamawianych Produktów.
 6. Sklep Internetowy zobowiązany jest niezwłocznie wydać Konsumentowi zakupione przez niego Produkty, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa stanowi inaczej. Czas realizacji zamówień „specjalnych” (wykonywanych wg indywidualnych preferencji Konsumenta) może być dłuższy i jest każdorazowo podawany Konsumentowi przed zawarciem umowy sprzedaży.
 7. W razie opóźnienia dostawy z winy Sklepu Internetowego Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Produktów, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy sprzedaży.
 8. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby zamówione Produkty były właściwie opakowane i zabezpieczone podczas transportu za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika.
 9. Konsument jest zobowiązany zbadać przesyłkę w dniu jej dostarczenia w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. Jeżeli stwierdzi jej ubytek lub uszkodzenie w czasie przewozu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika – spisać odpowiedni protokół i skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sklepem Internetowym.
 10. Z chwilą wydania Produktów Konsumentowi Sklep Internetowy uznaje, że zawarta Umowa Sprzedaży na odległość została wykonana – i w tym momencie przechodzi na Konsumenta odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie tych Produktów.
 11. Jeżeli Konsument dopuścił się zwłoki z odebraniem Produktów, Sklep Internetowy może oddać Produkty na przechowanie, na koszt i niebezpieczeństwo Konsumenta.
 12. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych Produktów ze względu na podanie przez Konsumenta nieprawidłowego adresu. W takim przypadku Sklep Internetowy powiadomi Konsumenta o zaistniałej sytuacji i niemożliwości realizacji zamówienia. Ponowne wysłanie Produktów na nowy lub poprawiony adres jest możliwy, pod warunkiem pokrycia przez Konsumenta kosztów kolejnej dostawy.

IX. Reklamacja

1. W ramach rękojmi

 1. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny względem Konsumenta na dostarczenie mu Produktów bez wad oraz z tytułu rękojmi, jeżeli wydał Konsumentowi Produkt z wadą fizyczną lub prawną.
 2. Za wadę fizyczną uważa się Produkt sprzedany niezgodnie z umową sprzedaży, w szczególności gdy:
 3. Jeżeli Konsument wiedział o wadzie fizycznej Produktu w chwili zawierania umowy, Sklep Internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 4. Jeżeli Produkt posiada wadę fizyczną Konsument może złożyć pisemne oświadczenie wg formularza „Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi” (załącznik nr 1) o obniżeniu jego ceny albo może odstąpić od umowy (zgodnie z paragrafem X regulaminu), chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni Produkt z wadą fizyczną na wolny od wad lub ją usunie.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta pisemnie za pośrednictwem:
 6. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji:
 7. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada fizyczna jest nieistotna.
 9. Sklep Internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie Produktu z wadą fizyczną do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Konsument może odstąpić od umowy lub wnioskować o obniżenie jego ceny.
 10. Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia pisemnego oświadczenia o wadzie Produktu ustosunkuje się do żądań Konsumenta. Brak ustosunkowania się Sklepu Internetowego w powyższym terminie oznacza, że Sklep internetowy uznał reklamację za uzasadnioną.
 11. Konsument, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt z wadą fizyczną lub prawną do Sklepu Internetowego.
 12. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 13. Koszty przesyłki w przypadku odpowiedzialności z tytułu rękojmi ponosi Sklep Internetowy (wymiana Produktu, odstąpienie od umowy).
 14. W przypadku odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi Sklep Internetowy dokona całkowitego zwrotu płatności Konsumentowi zgodnie z punktami 7, 8 i 9 paragrafu X Regulaminu.
 15. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Konsumentowi. Jeżeli przedmiotem umowy jest używana rzecz ruchoma odpowiedzialność Sklepu Internetowego zostaje ograniczona do roku od dnia wydania Produktu.
 16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady. Po tym terminie Konsument może odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, jeżeli Sklep Internetowy nie wywiązał się z roszczenia.
 17. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

2. W ramach gwarancji przy sprzedaży

 1. Udzielanie gwarancji na określone Produkty następuje przez wydanie Konsumentowi dokumentu gwarancyjnego, który określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Konsumenta w przypadku, gdy Produkt nie ma właściwości określonych w tym dokumencie.
 2. Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
 3. Obowiązki gwaranta polegają na: zwrocie opłaconej ceny, wymianie Produktu, naprawie Produktu lub zapewnieniu innych usług.
 4. Termin udzielonej gwarancji jest określony w dokumencie gwarancyjnym i tylko w tym czasie gwarant odpowiada co do jakości sprzedanego Produktu.
 5. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy Produkt został Konsumentowi wydany.
 6. Dokument gwarancyjny powinien zawierać: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w RP, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.
 7. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad (wymiana Produktu) lub zwrócenia Produktu naprawionego (naprawa Produktu). W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Konsument nie mógł korzystać z Produktu objętego postępowaniem gwarancyjnym.
 8. Reklamowanie Produktu w ramach Gwarancji przy sprzedaży nie wyłącza możliwości reklamowania tego samego Produktu w ramach Rękojmi.

3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

X. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionego Towaru (Produktów) odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny.
 2. Sklep Internetowy akceptuje zwroty tylko tych Produktów, które zostały zakupione za jego pośrednictwem.
 3. Po odstąpieniu od umowy uważana jest ona za niezawartą, a Konsument zwolniony jest z ponoszenia kosztów związanych z odstąpieniem.
 4. Konsument ponosi bezpośrednio koszty dostawy oraz ryzyko związane ze zwrotem Produktów do Sklepu Internetowego.
 5. Konsument odstępuje od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub na formularzu „Odstąpienie od umowy”, który został wysłany do Konsumenta wraz z Produktami. Oświadczenie Konsument może złożyć za pośrednictwem poczty polskiej, na adres siedziby Sklepu Internetowego: Aleja Zwycięstwa 89 (pawilon handlowy)
  42-520 Dąbrowa Górnicza lub adresu e-mail: zoologiczny@neonek.pl
 6. Sklep Internetowy niezwłocznie prześle Konsumentowi za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Sklep Internetowy dokona całkowitego zwrotu płatności Konsumentowi (w tym kosztów dostawy do Konsumenta wg punktu 9 rozdziału „Odstąpienie od umowy”):
 8. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem (sposobem) jakiego użył Konsument podczas składania zamówienia.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy zamówionych Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Oznacza to, że Sklep Internetowy dokona maksymalnej refundacji kosztów dostawy równoważnej najtańszej opcji kosztów dostawy oferowanej przez Sklep Internetowy, np. jeżeli Sklep Internetowy oferuje standardową przesyłkę w danej cenie, ale Konsument wybierze przesyłkę droższą, wówczas Sklep Internetowy zwróci koszt tańszej przesyłki.
 10. Konsument jest zobowiązany zwrócić Produkty Sklepowi Internetowemu niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep Internetowy zaproponuje, że sam odbierze Produkty.
 11. Zwracane produkty muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach. Podstawą przyjęcia zwrotu jest faktura otrzymana przez Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będącą wynikiem korzystania z nich w sposoby wykraczające poza zwykły zarząd Produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru tego Produktu. Sklep Internetowy pomniejszy zwracane Konsumentowi koszty, jeżeli jakikolwiek zwrócony przez niego Produkt zostanie uszkodzony/naruszony z winy Użytkownika lub nie będzie spełniał powyższych kryteriów.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

XI. Postanowienia końcowe

1. Sposoby porozumiewania się ze sklepem

 1. Sposoby porozumiewania się ze sklepem:

2. Zmiana regulaminu

 1. Sklep Neonek.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie z ważnych przyczyn, jak np. zmian w przepisach prawa, zmian w sposobach płatności i/lub dostawy itp.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. rejestracja konta) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców (Konsumentów) przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

1. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi (plik pdf)

2. Formularz odstąpienia od umowy

Formularz zgłoszenia odstąpienia od umowy (plik pdf)